Yhteystiedot

Puupakkausten Kierrätys PPK Oy
Unioninkatu 14
00130 Helsinki
P. 0400 802 896

   Säännöt            Puupakkausvaliokunta   Puupakkauskeskukset       Luvat ja lisenssit  FI-2002 Palaute

 

FI-2002 PUUPAKKAUSJÄRJESTELMÄ - TOIMINTASÄÄNNÖT  12.12.2007

 

JÄRJESTELMÄN KUVAUS

Julkaisija
Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n :n  - Träförpacknings Återvinning PPK Ab - Puupakkausvaliokunta, jäljempänä valiokunta, ylläpitää näitä sääntöjä ja hallinnoi FI-2002 Puupakkausjärjestelmää, jäljempänä FI-2002. Nämä säännöt korvaavat 1.5.2002 alkaen voimassa olleet FI-2002 kuormalavajärjestelmän toimintasäännöt ja tulevat voimaan 1.1.2008.

Järjestelmän tarkoitus
FI-2002 järjestelmän tarkoituksena on luoda tehokkaasti toimivat puitteet puisten kuljetuspakkausten, joista kuormalavat muodostavat valtaosan, käytölle ja hallinnoinnille. Päämääränä on optimoida tarvittava puupakkauskanta ja niistä aiheutuvat kustannukset sekä kohdistaa kustannukset oikeudenmukaisesti aiheuttamisperiaat-teella. Järjestelmä huomioi ympäristölainsäädännön vaatimukset.
 
Järjestelmä
Järjestelmä perustuu siihen, että puiset kuljetuspakkaukset ovat VNP 962/1997 ( muutokset 1025/2000, 987/2004 ja 817/2005) tarkoittamaa tavaran pakkausta, jäljempänä puupakkaus. Järjestelmässä pakkaukset veloitetaan tai palautetaan. Järjestelmään kuuluvat talousalueittaiset palveluyritykset, puupakkauskeskukset.

Puupakkausten käyttäjät ovat edustajiensa, keskusjärjestöjen, kautta valtuuttaneet Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n, jäljempänä PPK, hallinnoimaan järjestelmää. Sääntöjen muutoksista päättää puupakkausvaliokunta. 

Pakkausten veloitusperiaatteet
Tavaran lähettäjä sopii vastaanottajan kanssa kauppasopimuksessa miten puupakkaukset käsitellään ja veloitetaan. Vaihtoehtoiset veloitustavat:
 A. Puupakkauksia ei veloiteta toimituskohtaisesti vaan saldoja seurataan osapuolten sopimalla tavalla ja saldot tasataan tai laskutetaan sovittavalla tavalla
 B. Puupakkaukset veloitetaan toimituksen yhteydessä tavaralaskussa erikseen
 C. Puupakkaukset sisältyvät tavaran hintaan. 

Sitovuus
Kauppa- ja kuljetussopimuksissa sovitaan FI-2002 puupakkausjärjestelmän käytöstä. 

Soveltamisalue
Järjestelmää sovelletaan yleisessä, soveltamisalueliitteessä, liite 1. mainittuihin, kenen hyvänsä käytettävissä oleviin pakkauksiin, niiden kuljettamiseen ja muuhun käsittelyyn Suomessa.

Eri sopimuksella ja -ohjein tätä järjestelmää voidaan soveltaa myös yhden tahon omistamiin tai määräysvallassa oleviin pakkauksiin.

Muita kuin standardoituja puupakkauksia käsitellään vain palautuslogistiikan osalta. 

Liitteet         
1. Soveltamisalue, 2. Toimintakaaviot, 3. Puupakkausvaliokunnan toimenkuva, 4. puupakkauskeskussopimus, 5. FIN-kuormalavan kelpoisuusmäärittely, 6. Rahtikirjamallit

                                                                                                                                                   

TOIMIELIMET - TOIMIVALTA                    

Sopijapuolet - järjestelmän suosittelijat
Puupakkausten käyttäjien edustajat, kaupan, teollisuuden ja kuljetusalan keskusjärjestöt, Suomen Kaupan Liitto (SK), Päivittäistavarakauppa ry (PTY), Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka (SKAL), järjestelmän suosittelijat, muodostavat järjestelmän päätösvaltatahon. 

Puupakkausvaliokunta
Järjestelmän suosittelijat asettavat puupakkausvaliokunnan, joka toimii yleisesti puupakkausasioiden ja FI-2002 järjestelmää koskevien asioiden päätöksentekijänä ja asiantuntijana toimenkuvansa (liite 2) puitteissa.               

Sopijayhteisö
Järjestelmän suosittelijat ovat hallinnointisopimuksella valtuuttaneet Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n hallinnoimaan FI-2002 järjestelmää.                   

Järjestelmänhoitaja
FI-2002 järjestelmän käytännön asioita hoitaa PPK . 

Puupakkauskeskus
Järjestelmää hallinnoivan yhteisön erillisellä puupakkauskeskussopimuksella (liite 3) nimeämä yritys. Puupakkauskeskus ostaa ja myy, vuokraa, laatulajittelee, tarvittaessa korjaa tai korjauttaa ja noutaa sekä toimittaa puisia kuljetuspakkauksia käyttäjille.

Lisäksi ne, sopiessaan Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n kanssa, voivat hoitaa ympäristölainsäädännön tarkoittamaa puupakkausjätteen materiaalina kierrätystä tai energiana hyödyntämistä.

Puupakkauskeskukset ovat FI-2002 järjestelmän paikallisia edustajia, joilta saa tietoja järjestelmään liittyvistä asioista. Puupakkauskeskus vastaa sopimuksistaan ja liiketoiminnastaan asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen itse.

 

TOIMINNAN KUVAUS 

Puupakkausten hankinta
Käyttäjä ostaa uudet pakkaukset. Standardinmukaiset valmistusluvan omaavilta valmistajilta ja uudelleen käytettävät tämän järjestelmän muilta käyttäjiltä tai puupakkauskeskuksilta. 

Puupakkausten veloitus
Katso sivu 1. puupakkausten veloitusperiaatteet. 

Puupakkausten omistus
Veloitusvaihtoehdossa A. omistus määräytyy käyttäjäosapuolten sopimuksen mukaan. 

Toimittaessa näiden sääntöjen veloitusvaihtoehdon B. tai C. mukaisesti, käyttäjän hallussa olevat puupakkaukset ovat käyttäjän omaisuutta. 

Kuormattujen puupakkausten lähettäminen

Yleistä
Kuormatut puiset kuljetuspakkaukset toimitetaan, kuten tavarat muine pakkauksineen.

Rahtikirjan käyttö ja täyttäminen
Asiakaskohtaisista lähetyksistä tehdään rahtikirja johon merkitään pakkausten määrä ja tyyppi liitteen 1. taulukon 1.mukaisin tunnuksin. Terminaaleille toimitettavien pakkausten rahtikirjamenettelyistä sovitaan erikseen.

Puisten kuljetuspakkausten täyttö
Tavaran lähettäjä käyttää vain ehjiä standardinmukaisia tai muita sovittuja pakkauksia. Tavaran lähettäjä vastaa lähettämistään pakkauksista tavaran vastaanottajalle.

Lastaustarkastus
Kuljettaja tarkastaa lastaamansa tavarat, puiset kuljetuspakkaukset  ja rahtikirjamerkinnät tiekuljetussopimuslain ja tämän säännön mukaisesti. Standardin-mukaisten pakkausten kelpoisuus tarkistetaan liitteenä olevien kelpoisuusmääritysten mukaan. Kuljettaja kirjoittaa rahtikirjaan mahdollisen varauman.

Kuljetus 
Kuljetusliike kuljettaa kuormatut pakkaukset, kuljetussopimuksen, tilauksen ja tiekuljetussopimuslain mukaan ja vastaa niistä kuten pakkauksesta yleensä.            Kuljetusmaksun perusteena käytetään vaihtoehtoisesti rahdituspainoa 333 kg/m3, kappalehintaa tai muuta kuljetussopimuksessa sovittua tapaa.

Vastaanottotarkastus
Tavaran vastaanottaja tarkastaa vastaanottamansa tavarat, puupakkaukset ja rahtikirjamerkinnät. Standardinmukaisten pakkausten kelpoisuus tarkistetaan liitteenä olevan kelpoisuusmäärityksen mukaan. Vastaanottaja kirjoittaa rahtikirjaan mahdollisen muistutuksen.

Tyhjien puisten kuljetuspakkausten palauttaminen

Yleistä 
Tyhjien pakkausten palautus hoidetaan sovittujen toimitusehtojen mukaisesti. Käyttäjä voi palauttaa pakkaukset lähettäjälle, sopimalleen toiselle käyttäjälle tai myydä puupakkauskeskukselle. Pakkausten palauttaja kirjoittaa niistä rahtikirjan, johon merkitään pakkauslajit ja -määrät. Rahtikirja toimii pakkauksen veloituksen ja kuljetusmaksun laskutusperusteena.

Käyttäjälle palautetaan vain käyttökunnossa olevia pakkauksia. Rikkinäiset, mutta korjauskelpoiset myydään valtuutettuun puupakkauskeskukseen tai käyttäjä korjauttaa ne itse.  Kuljetusmaksu ja sen maksaja määräytyvät osapuolten sopimuksen mukaan.

Vastuut
Puupakkausten lähettäjä vastaa lähettämistään pakkauksista vastaanottajalle. Kuljetusliike vastaa pakkauksista kuljetustehtävän aikana tiekuljetussopimuslain mukaisesti.

Kuljetusta varten niputus
Tyhjät puupakkaukset niputetaan sovittavalla tavalla käyttöasentoon, kuormalavat n. 2,3 m korkuisiksi nipuiksi. Palautettavaksi lastattavat pakkaukset on oltava välittömästi lastauspaikalla saatavissa kuten muukin tavara.

Lastaustarkastus
Kuljettaja tarkastaa pakkausniput. Standardinmukaisten pakkausten niput tarkastetaan liitteenä olevien kelpoisuusmääritysten mukaan. Kuljettaja kirjoittaa rahtikirjaan mahdollisen varauman.

Kuljetus 
Kuljetusliike kuljettaa palautettavat puupakkaukset kuljetussopimuksen, tilauksen ja tiekuljetussopimuslain mukaisesti. Kuljetusliike vastaa pakkauksista kuten kuljetettavasta tavarasta.

Vastaanottotarkastus
Puupakkausten vastaanottaja tarkastaa vastaanottamansa pakkausniput. Standar-dinmukaisten pakkausten niput tarkastetaan liitteenä olevien puupakkausten kelpoisuusmääritysten mukaisesti, kuittaa vastaanotetuksi ja merkitsee rahtikirjaan mahdollisen muistutuksen.

Puisten kuljetuspakkausten korjaus ja hävittäminen
Jokainen puupakkausten käyttäjä voi korjauttaa korjauskelpoiset ja hävittää korjauskelvottomat.  Standardinmukaisia puupakkauksia, esim. kuormalavoja korjaavat vain valtuutetut korjaajat. Korjaus tehdään kunkin pakkaustyypin rakenne- ja korjausstandardin mukaisesti.

Puupakkauskeskus päättää ostamiensa pakkausten korjauskelpoisuudesta, puupakkausten kelpoisuusmäärityksen (liite 5.) mukaisesti.

Osapuolet voivat sopia keskenään kumpi toimittaa rikkinäiset pakkaukset korjattavaksi tai kierrättää korjauskelvottomat. Puupakkauskeskus ei maksa korjauskelvottomista pakkauksista, vaan on oikeutettu veloittamaan niiden kierrätyskustannukset PPK Oy:n sopimuksen mukaan. 

Tuottajayhteisövelvoitteet
Järjestelmässä toimitaan ympäristölainsäädännön mukaisesti. Puupakkausjätteen materiaalina kierrätys, hyötykäyttö energiaksi ja tilastointi- ja tiedotusvelvoitteet hoidetaan yhteistoiminnassa Puupakkausten Kierrätyskeskus PPK Oy:n kanssa.

Informaatiojärjestelmä
PPK Oy pitää yllä infojärjestelmää, internet-osoitteessa, www.puupakkauskierratys.fi , tietoja FI-2002 järjestelmän säännöistä, toimijoista ja palveluksista. Sivulla on linkit muihin sidosryhmiin ja tietoihin sekä tähän järjestelmään liittyvien organisaatioiden yhteystiedot. Sivu toimii puupakkauksiin liittyvänä yleisenä tietokanavana.

Sääntöjen muuttaminen
Muutokset näihin sääntöihin tekee Logistiikkayhdistyksen puupakkausvaliokunta.

Laadun varmistaminen
Puupakkausvaliokunta valtuuttaa, erillisin sopimuksin, tarvittavat puupakkausten valmistuksen ja korjauksen laadunvalvojat.

Erimielisyyksien käsittely
Toimijat sopivat tämän järjestelmän käytössä syntyneet erimielisyydet keskenään

 

MÄÄRITELMIÄ

Järjestelmäsuositus
Puupakkausten käyttäjiä edustavien keskusjärjestöjen suositus, jolla suositellaan tämän järjestelmän käyttöä sekä valtuutetaan sopijayhteisö hoitamaan käytännön asiat.

Kertapakkaus tai -lava
Ei standardisoitu rakenteen eikä korjauksen osalta, lähinnä kertakäyttöön tarkoitettu puinen kuljetuspakkaus, esimerkiksi kertakäyttöinen kuormalava.

Korjaaja
Järjestelmää hallinnoivan yhteisön valtuuttama ja valvoma puisten kuljetuspakkausten korjaaja.

Korjaajasopimus
Korjaajan toimintaa määrittelevä sopimus.

Kuljettaja
Kuljetusliike, terminaaliyhtiö, puisia kuljetuspakkauksia kuljettava toimija.

Käyttäjä
Näitä sääntöjä noudattava, puisia kuljetuspakkauksia käyttävä toimija.

Lava, kuormalava
Yleensä kuormalava tai rakennestandardisoitu kuormalava

Puupakkauskeskus
Järjestelmää hallinnoivan yhteisön valtuuttama puupakkauskeskus, joka valmistaa, ostaa, keräilee, laatulajittelee, korjaa/korjauttaa, myy, vuokraa ja toimittaa puupakkauksia niitä tarvitseville. Lisäksi se voi sopimalla PPK Oy:n kanssa hoitaa puupakkausjätteen materiaalina kierrätystä tai energiana hyödyntämistä voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

Puupakkauskeskuksen sopimus
Puupakkausyrityksen toimintaa määrittelevä sopimus.

Pakkaus-/lavasaldo, -velka
Asiakaskohtaisesti lähetettyjen/palautettujen pakkausten määrien erotus tai velka.

Lähettäjä, pakkaaja, lavoittaja
(VNp 962/1997 tarkoittama pakkaaja) Tavaran myyjä, maahantuoja, pakkaaja, tavaran puisille kuljetuspakkauksille pakkaaja.

Muistutus 
Rahtikirjamerkintä, jolla varataan oikeus esittää myöhemmin vaatimuksia toimituksen suhteen.

Rahtikirja
Tiekuljetussopimuslain mukainen dokumentti, jonka tiedoilla tavara kuljetetaan lähettäjältä vastaanottajalle. Rahtikirjaan merkitään pakkausten tyyppi ja lukumäärä ja mahdolliset varaumat tai muistutukset.

Sekalava, -pakkaus
Useamman asiakkaan lähetyksiä sisältävä kuljetuspakkaus.

Sopijayhteisö
Järjestelmää hallinnoiva kuljetuspakkausten käyttäjien yhteisö, Puupakkausten Kierrätys PPK Oy, Träförpacknings Återvinning PPK Ab.

Suorapalautus
Kuljetuspakkausten palauttaminen välittömästi tavarantoimituksen yhteydessä.

Varauma 
Rahdinkuljettajan rahtikirjamerkintä, toisen osapuolen mahdollisen virheen varalta myöhemmin esitettäviä vaatimuksia varten.

Vastaanottaja
Tavaran ostaja, kuormattujen kuljetuspakkausten vastaanottaja.

Vuokrasopimus
Puupakkauskeskuksen ja käyttäjän välinen pakkausten vuokrasopimus.

 

  

FI-2002 PUUPAKKAUSJÄRJESTELMÄ                             SOVELTAMISLIITE                                    LIITE1.

                                                                

                                                                 14.9.2006

 

Tätä järjestelmään sovelletaan tässä liitteessä mainittuihin puupakkauksiin.

Kuormalavat

Taulukko 1. kuormalavoista ne, joihin järjestelmää sovelletaan.

Rakennestandardi

Kuormalavan   nimitys

Tunnus   tekstissä

Päämitat   m

Paino   keskim. kg

SFS-3651

FIN-kuormalava

FIN

1,0   x 1,2 x 0,144

25

SFS-EN   13698-2 

FIN-Kuormalava

FIN

1,0   x 1,2 x 0,144

25

SFS-3652   EHD

EUR-Kuormalava

EUR

0,8   x 1,2 x 0,144

20

Useat   standardit

EUR-merkityt   lavat

EUR

0,8   x 1,2 x 0,144

20

SFS-5903

Myymälälava

 

0,6   x 0,8 x 0,144

8

Muut   kuomalavat

kertakäyttölavat

 

 

 

                                           

Muut puupakkaukset